Naujienos

Siūlomų finansuoti projektų pareiškėjų dėmesiui

2013 08 05
Siūlomų finansuoti projektų pareiškėjų dėmesiui

Šiuo metu vyksta didžiųjų ir mažųjų projektų, kuriuos NVO Programos Lietuvoje Atrankos Komitetas pasiūlė finansavimui, derinimas bei korekcija pagal nepriklausomų ekspertų bei Komiteto narių pastabas. Projektų priežiūros vadovės šią savaitę susisieks su Jumis ir pateiks Atrankos Komiteto bei Programos Operatoriaus Valdybos pastabas bei informaciją dėl tolimesnio konsultavimo prieš patvirtinant paramos skyrimą bei pasirašant paramos teikimo sutartį.

Prieš pasirašant sutartį dėl projekto vykdymo, reikės pateikti šių dokumentų originalus (jei dar nebuvo pateikta):

Pareiškėjo deklaracija (Priedas Nr.4)

Partnerio deklaracija (Priedas Nr. 5) (Jei partneris (-iai) yra)

Asocijuoto partnerio deklaracija (Priedas Nr. 6) (Jei partneris (-iai) yra)

Pateikti reikės šių dokumentų patvirtintas kopijas:

Partnerystės sutartis su partneriu ir/ar asocijuotu partneriu (Jei partneris (-iai) yra)

Partnerystės sutarties turinys turi būti suderintas su Programos Operatoriumi prieš ją pasirašant projekto partneriams. Projektų priežiūros vadovė susisieks su Jumis iškart po to, kai bus patvirtintas teigiamas sprendimas dėl projekto finansavimo.

Partnerystės sutartyje turės būti šios nuostatos dėl sutarties šalių vaidmens ir atsakomybės: 

a) nuostatos dėl projekto veiklų ir atsakomybių tarp pareiškėjo ir partnerių paskirstymo bei veiklų įgyvendinimo terminų;

b) nuostatos dėl finansinių susitarimų tarp šalių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl projekto partnerių išlaidų, kurios gali būti kompensuojamos iš projekto biudžeto;

c) šioms išlaidoms taikomos valiutų keitimo taisyklės ir nuostatos dėl valiutų keitimo išlaidų kompensavimo;

d) nuostatos dėl netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodo ir maksimalios sumos;

e) nuostatos dėl projekto partnerių audito;

f) detalus biudžetas, nurodant išlaidas pagal kategorijas ir vienetų kainas;

g) nuostatos dėl ginčų sprendimo ir jurisdikcijos.

Jeigu viena iš partnerystės sutarties šalių yra organizacija iš šalies donorės, tai partnerystės sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu viena iš partnerystės sutarties šalių yra organizacija iš šalies Europos Ekonominės Erdvės 2019-2014 m. finansinio mechanizmo paramos gavėjos, tai partnerystės sutartis sudaroma lietuvių ir anglų k. arba gali būti tos šalies, kurioje veikia sutarties šalis, valstybine kalba. (Pvz.: jei partneris yra iš Vengrijos, partnerystės sutartis sudaroma lietuvių ir anglų arba lietuvių ir vengrų kalbomis.)

Po sutarties dėl projekto vykdymo pasirašymo (per 10 darbo dienų) pareiškėjai ir partneriai turės pateikti šias pažymas* ( pažyma galioja 1 mėnesį nuo jos išdavimo datos)

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma* dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje. Pateikia tiek pareiškėjas, tiek partneris.

Valstybinio socialinio draudimo pažyma* apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu. Pateikia tiek pareiškėjas, tiek partneris.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma* dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. Pateikia tiek pareiškėjas, tiek partneris.

* Pažymų rengimo išlaidas projektų vykdytojai galės pateikti kaip tinkamas projekto išlaidas, jei jos bus patirtos po sutarties dėl projekto vykdymo pasirašymo. Galiojanti Jungtinė registrų centro išduodama pažyma yra tinkama. Galima pateikti patvirtintas pažymų kopijas.