Naujienos

Pareiškėjų, kurių paraiškos bus atrinktos finansavimui, dėmesiui

2013 07 15
 Pareiškėjų, kurių paraiškos bus atrinktos finansavimui, dėmesiui
Atsižvelgiant į atostogų laikotarpį bei gautus prašymus, prašome pateikti visus dokumentus iki 2013 m. rugsėjo 1 dienos. Atrankos Komitetui neturint pastabų dėl biudžeto ir veiklų apimties, projektines veiklas bus leidžiama pradėti vykdyti ir tinkamas išlaidas patirti nuo rugsėjo 1 dienos.
 
 
  
Pateikti reikės šių dokumentų originalus (jei dar nebuvo pateikta):
Pareiškėjo deklaracija (Priedas Nr.4)
Partnerio deklaracija (Priedas Nr. 5) (Jei partneris (-iai) yra)
Asocijuoto partnerio deklaracija (Priedas Nr. 6) (Jei partneris (-iai) yra)
  
Pateikti reikės šių dokumentų patvirtintas kopijas:
Partnerystės sutartis su partneriu ir/ar asocijuotu partneriu (Jei partneris (-iai) yra)
Sutartis turi būti derinama su Programos Operatoriumi, todėl iš anksto jos pasirašyti nerekomenduojame. Projektų priežiūros vadovė susisieks su Jumis iškart po to, kai bus patvirtintas teigiamas sprendimas dėl projekto finansavimo.
 
Partnerystės sutartyje turės būti šios nuostatos dėl sutarties šalių vaidmens ir atsakomybės:
a) nuostatos dėl projekto veiklų ir atsakomybių tarp pareiškėjo ir partnerių paskirstymo bei veiklų įgyvendinimo terminų;
b) nuostatos dėl finansinių susitarimų tarp šalių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl projekto partnerių išlaidų, kurios gali būti kompensuojamos iš projekto biudžeto;
c) šioms išlaidoms taikomos valiutų keitimo taisyklės ir nuostatos dėl valiutų keitimo išlaidų kompensavimo;
d) nuostatos dėl netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodo ir maksimalios sumos;
e) nuostatos dėl projekto partnerių audito;
f) detalus biudžetas, nurodant išlaidas pagal eilutes ir vienetų kainas;
g) nuostatos dėl ginčų sprendimo ir jurisdikcijos.
 
Jeigu viena iš partnerystės sutarties šalių yra organizacija iš šalies donorės, tai partnerystės sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu viena iš partnerystės sutarties šalių yra organizacija iš šalies Europos Ekonominės Erdvės 2019-2014 m. finansinio mechanizmo paramos gavėjos, tai partnerystės sutartis sudaroma lietuvių ir anglų k. arba gali būti tos šalies, kurioje veikia sutarties šalis, valstybine kalba.( Pvz. : jei partneris yra iš Vengrijos, partnerystės sutartis sudaroma lietuvių ir anglų arba lietuvių ir vengrų kalbomis.)
 
Po sutarties pasirašymo (per 10 dienų) pareiškėjai ir partneriai turės pateikti šias pažymas*:
 
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma* dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje. Pateikia tiek pareiškėjas, tiek partneris.
Valstybinio socialinio draudimo pažyma* apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu. Pateikia tiek pareiškėjas, tiek partneris.
Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma* dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. Pateikia tiek pareiškėjas, tiek partneris.
 
* Pažymų rengimo išlaidas projektų vykdytojai galės pateikti kaip tinkamas projekto išlaidas. Galiojanti Jungtinė registrų centro išduodama pažyma yra tinkama. Galima pateikti patvirtintas pažymų kopijas.