Naujienos

Atviras kvietimas teikti pasiūlymus

2014 09 12

Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos (toliau – Programa) tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių. NVO Programa Lietuvoje nukreipta į žmogaus teises, pilietinio aktyvumo skatinimą ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų vystymą. 

 
Šios Programos operatorius – Žmogaus teisių stebėjimo institutas, kartu su partneriu OSFL Projektai – 
 
SKELBIA ATVIRĄ KVIETIMĄ TEIKTI PASIŪLYMUS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI
 
Šio atviro kvietimo teikti pasiūlymus metu Programos operatorius siekia įsigyti šių projektų įgyvendinimo paslaugas:

1. NVO tvarumo strategijų kūrimas ir finansavimo šaltinių įvairinimas papildant specifikuotomis lėšų pritraukimo strategijomis.
2. NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus.
3. Lietuvos NVO sektoriaus žemėlapis: vertinimo studija su rekomendacijomis.
 
Projektų aprašymus kartu su kitais atviro konkurso dokumentais bei atrankos ir vertinimo procedūros aprašu galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą
 
PASIŪLYMŲ TEIKIMO PROCESAS
 
Pareiškėjai gali teikti pasiūlymas vienam ar keliems iš nurodytų projektų. 1 pareiškėjas gali pateikti tik 1 paraišką kiekvienam iš nurodytų projektų.
 
Pasiūlymų pateikimo terminas – 2014 m. spalio 13 d. 
 
Pareiškėjas turi pateikti 1 spausdintą ir 1 elektroninę pasiūlymo kopiją. Jei pateikto pasiūlymo atspausdinta kopija skiriasi nuo elektroninės pasiūlymo kopijos, vadovaujamasi elektroninėje pasiūlymo kopijoje esančia informacija. Elektroninė pasiūlymo kopija turi būti identiška atspausdintai ir pateikiama kartu su visais priedais. Ji turi būti atsiųsta iš projekto paraiškoje nurodyto kontaktinio asmens el. pašto dėžutės adresu registracija@nvoprograma.lt iki galutinio termino dienos 24.00 val. 
 
Galutinis terminas pateikti pasiūlymus – 2014 m. spalio 13 d. (pašto ženklo data, jei pasiūlymas siunčiama paštu) 16 val. Lietuvos laiku (jei pasiūlymas pristatoma į NVO Programos Lietuvoje biurą) Programos Operatoriaus adresu: 
 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Didžioji g. 5-404, LT-01128 Vilnius, Lietuva.
 
 
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
 
Administracinės atitikties ir veiklos principų kriterijai:
 
1. Pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas fizinis arba juridinis asmuo. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, juridinio asmens forma nėra svarbi. Pareiškėju gali būti fizinių ir/ar juridinių asmenų susivienijimas (konsorciumas). 
 
2. Pareiškėjas, kuris yra naryste grįsta organizacija, turi skaidrią struktūrą ir renkamą pirmininką ir (ar) valdybą/tarybą, bei yra atskaitingas savo nariams ir rėmėjams (taikoma tik asociacijoms).
 
3. Pareiškėjas yra nepriklausomas nuo vietinės, regioninės ar centrinės valdžios ar kitų valdžios institucijų. Pareiškėjo veiklos rezultatais nėra tiesiogiai suinteresuotos valdžios ir valstybės institucijos1, valstybei priklausančios ar jos valdomos įmonės, taip pat savivaldybės ar kitos vietinės ir regioninės valdžios institucijos, joms priklausančios ar jų valdomos įmonės.
 
4. Pareiškėjas nėra politinė partija ir yra nepriklausomas nuo politinių partijų. Pareiškėjo veiklos rezultatais nėra tiesiogiai suinteresuotos politinės partijos2. Pareiškėjas nevykdo veiklos, siejamos su konkrečia politine partija ar politiniu judėjimu. Pareiškėjas nepropaguoja ir netapatina savęs su konkrečios politinės partijos/judėjimo idėjomis.
 
5. Pareiškėjas nėra religinė institucija, religinė bendruomenė ar religinė bendrija. Tikėjimu paremtos organizacijos ir nacionalinės Raudonojo Kryžiaus draugijos gali būti tinkami pareiškėjai, jei jos atitinka kitus keliamus reikalavimus.
 
6. Pareiškėjas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar likviduojamas.
 
7. Pareiškėjas neturi mokestinių skolų valstybės ar savivaldybės biudžetui, ar valstybinio socialinio draudimo fondui.
 
8. Pareiškėjas nėra pripažintas kaltu įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl nusikalstamų veikų, susijusių su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos, ar ES struktūrinių fondų, ar kitų viešųjų fondų lėšų panaudojimu.
 
9. Pareiškėjas neteikia neteisingos ar klaidinančios informacijos paraiškoje ir lydinčiuose dokumentuose, bei nenuslepia informacijos, taip pat ir apie galimus interesų konfliktus.
 
10. Pareiškėjas nedaro ir nebando daryti bet kokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos NVO Programos Operatoriaus ar Finansinių Mechanizmų Biuro atstovams viso NVO Programos Lietuvoje įgyvendinimo laikotarpiu.
 
Ekspertinės patirties kriterijai:
 
11. Pareiškėjas vykdo veiklą mažiausiai 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo dienos ir turi bent 5 (penkerių) metų patirtį šiose srityse:
 
11.1. Veikla NVO sektoriuje: žmogaus teisių, pirmiausia pilietinių ir politinių žmogaus teisių, advokacija, gynimas, atstovavimas. Per pastaruosius 3 (trejus) metus pareiškėjas yra įgyvendinęs bent 3 projektus žmogaus teisių srityje, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 100.000 EUR (arba atitikmuo litais). 
 
11.2. Aukšto ekspertinio lygio mokymų organizavimas ir vedimas bei konsultavimas strateginio planavimo, NVO vadybos, lėšų paieškos ir pritraukimo, advokacijos, rinkodaros, viešųjų ryšių ir/ar komunikacijos srityse. (TAIKOMA TIK PROJEKTAMS Nr. 1 IR Nr. 2)
 
11.3. Tyrimų (socialinės srities moksliniai ir/ar taikomieji, rinkos, kt.) atlikimas.(TAIKOMA TIK PROJEKTUI Nr. 3)
 
12. Pareiškėjas yra giliai susipažinęs su Lietuvos NVO sektoriaus aktualijomis, puikiai išmano šio sektoriaus paskirtį ir veiklos principus, stipriąsias ir silpnąsias puses.
 
13. Jei pareiškėju yra fizinių ir/ar juridinių asmenų susivienijimas (konsorciumas):
 
13.1. kiekvienas susivienijimo (konsorciumo) narys turi atitikti visus administracinės atitikties ir veiklos principų kriterijus (1-10 punktai);
 
13.2. susivienijimo (konsorciumo) nariai turi visi kartu atitikti ekspertinius patirties kriterijus (11-12 punktai). 
 
Nuosavas indėlis:
 
Pareiškėjai privalo skirti nuosavą indėlį projekto daliniam finansavimui, kuris sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. bendros projekto vertės. Pareiškėjai, kurie yra nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžiamos NVO Programos Lietuvoje rėmuose3, dalį nuosavo indėlio gali įnešti nepiniginiu įnašu – savanorišku darbu. Nepiniginis indėlis gali sudaryti iki pusės nuosavo indėlio į projekto biudžetą, t.y. 5% projekto vertės. Ši galimybė taip pat suteikiama pareiškėjams, kurie yra fizinių ir/ar juridinių asmenų susivienijimas (konsorciumas), ir kurių vadovaujantis partneris yra NVO. Pareiškėjams, kurie nėra NVO, arba kuris yra fizinių ir/ar juridinių asmenų susivienijimas (konsorciumas), ir kurio vadovaujantis partneris nėra NVO, galimybė dalį nuosavo indėlio įnešti nepiniginiu įnašu – savanorišku darbu – nesuteikiama.
 
Pareiškėjas kartu su pasiūlymais turi pateikti įrodymus, patvirtinančius administracinės atitikties ir veiklos principų kriterijų bei ekspertinės patirties kriterijų atitikimą, o taip pat įrodyti pakankamus projektų valdymo gebėjimus.
 
Visais klausimais, susijusiais su atviro kvietimo teikti pasiūlymus įgyvendinimu, prašome kreiptis į Programos koordinatorių Tomą Kubilių tomas.kubilius@nvoprograma.lt, +370 5 2314 681. 
 
 
 
Organizacija negali veikti atitinkamos institucijos ar valstybės įmonės interesams tenkinti, ir per ją negali būti tenkinami valstybės institucijos ar valstybės įmonės interesai.
2 Organizacija negali veikti atitinkamos politinės partijos ar judėjimo interesams tenkinti, ir per ją negali būti tenkinami politinės partijos ar judėjimo interesai.
3 Nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą, taikomą NVO Programos Lietuvoje rėmuose, galite rasti čia