Svarbiausios datos

2013 m. Pagrindinių teisių konferencija

2013 11 12

2013 m. lapkričio 12-13 d. Vilniuje įvyks 2013 m. pagrindinių teisių konferencija, kurios tema „Kova su neapykantos nusikaltimais Europos Sąjungoje: suteikti aukoms veidą ir balsą". 

Pagrindinių teisių konferencija – tai aukšto lygio metinis renginys, organizuojamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros. 2013 m. konferencijos tema ˗ „Kova su neapykantos nusikaltimais Europos Sąjungoje". Ji rengiama bendradarbiaujant su ES Tarybai pirmininkaujančia Lietuva.

Į šį renginį susirinks daugiau negu 300 Europos Sąjungos ir nacionalinio lygmens politikų ir praktikų, ES institucijų ir struktūrų, tarptautinių organizacijų, nacionalinių vyriausybių ir parlamentų, teisėsaugos institucijų, pilietinės visuomenės ir kitų atstovų.

Konferencijos diskusijose bus remiamasi FRA ataskaitomis „Geresnis informavimas apie Europos Sąjungoje daromus neapykantos nusikaltimus: nukentėjusiųjų teisių pripažinimas“ (angl. Making hate-crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights) ir „Mažumos, kaip nukentėjusieji nuo nusikaltimų (EU-MIDIS 6-oji tikslinė duomenų ataskaita)“ ‘(angl. Minorities as victims of crime (EU-MIDIS Data in Focus 6)) bei FRA išvadomis dėl lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų bei antisemitizmo tyrimais.

Konferencijos tikslai yra šie:

  • Parengti konkrečius pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų, kurių, remiantis FRA ataskaitose pateiktomis išvadomis dėl neapykantos nusikaltimų, būtina imtis;
  • Išnagrinėti praktinius pagalbos ir paramos paslaugų nukentėjusiesiems sprendimus, juos pritaikant specifinei nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų situacijai ir poreikiams;
  • Paskatinti debatus neapykantos nusikaltimų klausimais ir pasikeisti idėjomis bei praktika, kaip su tuo kovoti ES ir valstybių narių lygmeniu;
  • Atsižvelgiant į numatomą Tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. pamatinio sprendimo 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis peržiūrą, surinkti įvairių suinteresuotųjų šalių turimus duomenis ir ekspertines žinias;
  • Sustiprinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis, siekiant veiksmingiau kovoti su neapykantos nusikaltimais.

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti ES Pagrindinių teisių agentūros interneto svetainėje, o konferencijos programą parsisiųsite paspaudę šią nuorodą

Po konferencijos vyks visų šalių EEE Finansinio mechanizmo NVO Programų operatorių ir ekspertų seminaras, skirtas tolesnių veiksmų kovos su neapykantos nusikaltimais srityje aptarimui, bei šių veiksmų integravimui į vykdomas NVO Programas visose šalyse, gaunančiose EEE Finansinio mechanizmo paramą.