Dvišalių santykių fondas

NVO Programos Lietuvoje Dvišalių Santykių Fondo kvietimas teikti paraiškas

 

2013 m. kovo 15 d. NVO Programos Lietuvoje operatorius paskelbė kvietimą teikti paraiškas Dvišalių Santykių Fondo (DSF) paramai gauti bei patvirtino DSF Gaires pareiškėjams ir jų priedus. Dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas.

NVO Programos Lietuvoje kvietimas teikti paraiškas Dvišalių Santykių Fondo paramai gauti pratęstas iki 2016 m. rugsėjo 16 d. Kviečiame susipažinti su atnaujintomis gairėmis pareiškėjams bei paraiškos ir įgyvendinimo ataskaitos formomis.

NVO programa Lietuvoje - Dvišalių santykių fondo gairės pareiškėjams (V 1.4, 2016.07.01)

Priedas Nr. 1 - Siekiamas poveikis, rezultatai ir kriterijai

Priedas Nr. 2 - Paraiškos forma

Priedas Nr. 3 - Pareiškėjo deklaracija

Priedas Nr. 4 - Dvišalės iniciatyvos įgyvendinimo ataskaita

 Apie NVO Programos Lietuvoje Dvišalių Santykių Fondą

Vienas iš svarbiausių NVO Programos Lietuvoje tikslų yra dvišalių santykių tarp šalių donorių - Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino - ir Lietuvos skatinimas.

Dvišalių santykių vystymo tikslams pasiekti NVO Programos Lietuvoje rėmuose yra suformuotas atskiras fondas, nukreiptas į dvišalių santykių vystymo iniciatyvų rėmimą (toliau – Dvišalių Santykių Fondas, DSF). Bendra DSF vertė yra 184.000,00 EUR.

Dvišalių santykių vystymo turėtų būti siekiama per bendrų projektų įgyvendinimą, patirties apsikeitimą bei tarpusavio supratimo didinimą. NVO Programa Lietuvoje siekiama paskatinti Lietuvos ir šalių donorių visuomenių tarpusavio pažinimą, idėjų ir žinių mainus, bendrų vertybių diegimą ir palaikymą, tampresnius ryšius tarp asmenų, organizacijų ir bendruomenių.

Bendros dvišalių santykių iniciatyvos vystymo pagrindiniai kriterijai – abipusis interesas, praktinė nauda, tęstinumas.

DSF lėšos bus skirstomos pasitelkiant šias dvi priemones:

  • Priemonė A (“sėklų fondas”) – partnerių donorų šalyse paieška laikotarpiu iki paraiškų projektų finansavimui iš pagrindinio NVO Programos Lietuvoje fondo rengimo pradžios ir rengiant paraiškas, partnerystės užmezgimas (vystymas), bendros projekto paraiškos rengimas.
  • Priemonė B (“tinklaveikos fondas”) – tinklaveika, patirties, žinių ir įgūdžių apsikeitimas, gerosios praktikos pavyzdžių įsisavinimas tarp Lietuvos, šalių donorių organizacijų ir tarptautinių organizacijų. Šias veiklas galima vykdyti nuolat per visą NVO Programos įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau negu iki 2017 m. balandžio 30 d. 

Dvišalės iniciatyvos ir jų rezultatai gali būti panaudoti rengiant projektų paraiškas pagrindiniam NVO Programos Lietuvoje fondui, taip pat gerinant vykdomų projektų kokybę ar plečiant jų apimtis.

Kreipimasis dėl paramos ar jos gavimas iš DSF neįpareigoja parengti ir teikti paraišką pagrindiniam NVO Programos Lietuvoje fondui. Partneriai gali keistis, įtraukiant naujus partnerius ar nebetęsiant esamų partnerysčių. Tačiau remiamos iniciatyvos turi būti prasmingos ir naudingos.

DSF lėšomis finansuojamos iniciatyvos gali būti įgyvendinamos lygiagrečiai su NVO Programos Lietuvoje pagrindinio fondo finansuojamais projektais, taip pat gali viena kitą papildyti, ar būti nepriklausomos.

 

Atnaujinta 2016 m. liepos 1 d.