KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas jau finansuojamų projektų papildančioms veikloms

Paskelbimo data: 2015-10-23

1.       Įvadas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriu “OSFL” projektai skelbia papildomą kvietimą teikti paraiškas jau paremtų ir dar nepasibaigusių projektų vykdytojams (toliau – Papildomas kvietimas). Nepasibaigusiais projektais laikomi projektai, kurių projekto pabaigos data, nurodyta projekto įgyvendinimo sutartyje, yra vėlesnė nei paraiškos pagal Papildomą kvietimą pateikimo data.

Papildomo kvietimo paskelbimo dieną Papildomam kvietimui yra skirti 32,382.75 EUR, tačiau suma gali padidėti pridėjus pasibaigusių projektų nepanaudotas lėšas.

Papildomas finansavimas gali būti skiriamas įgyvendinamų projektų numatytų veiklų trukmės prailginimui ir apimties padidinimui, arba naujoms papildomoms veikloms (kurių iki tol nebuvo projekto sudėtyje), su sąlyga, kad šios veiklos prisidėtų prie siekiamų įgyvendinamo projekto tikslų. Atkreiptinas dėmesys, kad paskutinė tinkamų išlaidų diena yra 2016 m. balandžio 29 d., projektai negali būti pratęsti ilgiau negu iki šios datos.

2.       Programos tikslai ir prioritetai

Bendras 2009-2014 m. EEE Finansinių Mechanizmų tikslas yra mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinti dvišalį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir šalių donorių nustatytose prioritetinėse srityse teikiant finansinę paramą.

Bendras NVO Programos Lietuvoje tikslas: sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.

NVO programos Lietuvoje paramos sritys:

1) Demokratija ir geras valdymas – ši paramos sritis apima demokratinių vertybių įtvirtinimą, įskaitant dalyvaujamąją demokratiją ir aktyvų pilietiškumą, taip pat gerą valdymą, informacijos prieinamumą bei skaidrumą. 
2) Žmogaus teisės – ši paramos sritis apima pilietinių ir politinių teisių ir laisvių skatinimą ir apsaugą bei kovą su diskriminacija visais pagrindais (etninės kilmės, religijos, lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo, amžiaus ir kitais).

3) Pažeidžiamos grupės – ši paramos sritis apima gerovės ir bazinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, kur tokios paslaugos nėra teikiamos ar nėra pakankamai teikiamos valstybės institucijų; taip pat bus stiprinamos naryste pagrįstos NVO, atstovaujančios šias pažeidžiamas grupes. Šios Programos rėmuose pažeidžiamomis tikslinės paramos grupėmis laikomi:

         rizikos grupės vaikai ir jaunimas,

         ŽIV/AIDS paveikti žmonės,

         neįgalūs ir/ar psichikos sutrikimų turintys vaikai bei jų šeimos,

         prekybos žmonėmis aukos, smurto lyties pagrindu aukos ir/ar smurto šeimoje aukos.

Papildoma paramos sritis:

4) Aplinkosauga ir klimato kaita – remiamos NVO, veikiančios aplinkosaugos, klimato kaitos ir tvarios plėtros srityje.

3.       Lėšų paskirstymas

Atsižvelgiant į paramos sritis ir bendrą dvišalių santykių tikslą, turi būti pasiekti šie rezultatai:

1.  Sustiprintas aktyvus pilietiškumas
2. Išaugęs NVO įsitraukimas į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis
3.  Demokratijos vertybių ir žmogaus teisių sklaida
4.  Išvystytas NVO advokacijos ir pilietinės kontrolės vaidmuo
5.  Sustiprinti drauge dirbančių NVO tinklai ir koalicijos
6.  Sustiprinti NVO gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui
7. Pagerėjęs gerbūvio ir bazinių socialinių paslaugų teikimas numatytoms tikslinėms grupėms
8.  Pažeidžiamų grupių įgalinimas

Veiklos, kurios yra skirtos bendradarbiauti su savivaldos institucijomis bei vietos bendruomenėmis sprendžiant smurto šeimoje ir smurto lyties pagrindu problemas, yra tinkamos Žmogaus teisių ir Pažeidžiamų grupių paramos srityse ir 2,3,4,7 bei 8 poveikiuose.

Veiklos skirtos bendradarbiauti su pilietine visuomene Baltarusijoje yra tinkamos Demokratijos ir gero valdymo bei Žmogaus teisių paramos srityse ir 1, 2, 3, 4, 5 bei 6 poveikiuose.Poveikių rezultatai išvardinti šiame priede.

Poveikis dvišaliams santykiams (turi būti įtrauktas į aukščiau nurodytus tematinius rezultatus):

·         Sustiprintas bendradarbiavimas;
·         Bendri rezultatai;
·         Daugiau žinių ir tarpusavio supratimas.

Siekiant poveikio privaloma kuo labiau atsižvelgti į šiuos bendruosius Programos prioritetus:

Kovoti su: 
·         neapykantos kurstymu, neapykantos nusikaltimais ir ekstremizmu, 
·         rasizmu ir ksenofobija, 
·         homofobija, 
·         antisemitizmu,
·         romų diskriminacija, 
·         seksualiniu priekabiavimu, 
·         smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje, 
·         prekyba žmonėmis.

Skatinti:
·         toleranciją, 
·         daugiakultūrinį supratimą.

Papildomam kvietimui skirtos lėšos nėra griežtai paskirstytos aukščiau išvardintoms poveikio sritims. Teikiant paraišką papildomam finansavimui gauti, pareiškėjas gali pasirinkti tik tą poveikį, kuris nurodytas pasirašytoje Sutartyje dėl projekto įgyvendinimo, tačiau gali rinktis papildomus to poveikio rezultatus.

4.       Pareiškėjų tinkamumo ir paraiškų priėmimo kriterijai

Teikiant paraišką Papildomo kvietimo teikti paraiškas rėmuose, vadovaujamasi Gairėmis pareiškėjams, patvirtintomis 2014 m. sausio 17 d. (redakcija v1.2, nuoroda parsisiuntimui), išskyrus paraiškų pateikimo, paraiškų tinkamumo, paramos sumos ir atrankos procedūros nuostatas, aprašytas šiame pranešime.

Papildomo kvietimo metu pareiškėjai turi papildyti šiuo metu galiojančią paraišką (priedas Nr. 2 prie Sutarties dėl projekto įgyvendinimo), aiškiai atskiriant papildomą tekstą ir kitus papildomus duomenis užrašu „Informacija pagal Papildomo kvietimo reikalavimus“. Taip pat rekomenduojama išskirti tekstą kita spalva, pvz., raudona ar kita spalva, arba kitos spalvos fonu. Teikiant paraišką Papildomam kvietimui nereikalaujama pateikti šių dokumentų:

·      Pareiškėjo organizacijos registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija;
·      Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentai;
·      Projekto komandos narių gyvenimo aprašymai (CV, su asmens parašu) ir trumpi susijusios patirties aprašymai (išskyrus atvejus, kai dėl papildomų veiklų įtraukimo į Projekto komandą pritraukiami nauji nariai).

Jei Papildomo kvietimo paraiškoje siūlomi Projekto papildymai ir/ar pakeitimai susiję su Projekto partneriais bei keičia jų įsipareigojimus, atsakomybes ir/arba dalyvavimo projekte apimtį, būtina pateikti pakeistą/papildytą partnerystės sutartį, kurioje aiškiai atsispindėtų planuojamo Projekto pakeitimai ir/arba papildymai.

Pareiškėjas, kartu su paraiška turi pateikti papildytą Projekto biudžeto priedą (priedas Nr. 3 prie Sutarties dėl projekto įgyvendinimo) ir, jei keičiami rezultatų rodikliai arba įtraukiami papildomi rezultatai ir jų rodikliai, papildytą NVO Programos Lietuvoje poveikių, rezultatų ir kriterijų priedą (priedas Nr. 1 prie Sutarties dėl projekto įgyvendinimo, pakeistą formą galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą).

Paraiškos pateikiamos viena elektronine ir viena atspausdinta kopija. Atspausdinta ir pasirašyta paraiška kartu su visais priedais pristatoma arba siunčiama Programos Operatoriaus adresu: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Didžioji g. 5-404, LT-01128 Vilnius, Lietuva. Jeigu paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data.

Elektroninė paraiškos kopija turi būti identiška atspausdintai paraiškai ir pateikiama kartu su visais Papildomam kvietimui aktualiais priedais. Ji turi būti atsiųsta iš projekto paraiškoje nurodyto kontaktinio asmens el. pašto dėžutės adresu registracija@nvoprograma.lt iki galutinio nurodyto termino pabaigos.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS IKI 2015 m. lapkričio 30 d.

Tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios NVO Programos Lietuvoje 1-ojo ar 2-ojo kvietimo teikti paraiškas metu gavo paramą projektams ir šių projektų įgyvendinimas dar nepasibaigęs. Nepasibaigusiais projektais vadinami laikomi projektai, kurių projekto pabaigos data, nurodyta projekto įgyvendinimo sutartyje, yra vėlesnė nei paraiškos pagal Papildomą kvietimą pateikimo data.

5.       Paraiškų tinkamumas ir paramos suma

5.1.             Bendros tinkamumo sąlygos

Paraiškos, neatitinkančios Programos paramos sričių (kaip apibrėžta šio kvietimo teikti paraiškas 2 skyriuje), nefinansuojamos.

5.2.             Didžiausias paramos dydis vienai Papildomo kvietimo paraiškai – 10.000 EUR.

Papildomo kvietimo paraiškoje suplanuotoms veikloms taikoma paramos dalis turi išlikti tokia pati kaip ir numatyta Sutartyje dėl projekto įgyvendinimo. Projekto vykdytojo nuosavas indėlis turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % visų tinkamų Projekto išlaidų. Papildomo finansavimo dalį gali sudaryti piniginis indėlis ir nepiniginis indėlis – savanoriškas darbas. Nepiniginis indėlis gali sudaryti iki pusės nuosavo indėlio į projekto biudžetą.

6.       Atrankos procedūra

Visos paraiškos bus vertinamos pagal kokybinius vertinimo kriterijus.  Kiti atrankos kriterijai (pvz. Finansinių ir veiklos pajėgumų kriterijai) nebus taikomi, nes visi projektų vykdytojai ir jų projektai buvo įvertinti atitinkamų kvietimų teikti paraiškas metu. 

6.1.             Kokybiniai atrankos kriterijai

Kokybiniai atrankos kriterijai taikomi siekiant atrinkti paraiškas, siūlančias aukštos kokybės ir kaštų prasme efektyvias veiklas, galinčias maksimaliai prisidėti prie vykdomų projektų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Skatinama rinktis veiklas, papildančias kitas projekto veiklas, ar užtikrinančias sinergiją su kitais NVO Programos projektais. Veiklos negali dubliuotis su esamomis projekto veiklomis.  

Paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

a) Projekto, gaunančio papildomą finansavimą, pasiūlytų veiklų tinkamumas tikslų/rezultatų pasiekimui (30 taškų):

Projekto, gaunančio papildomą finansavimą, pasiūlytų veiklų tinkamumas  tikslų/rezultatų pasiekimui; įgyvendinamų veiklų papildomumas išvengiant veiklų dubliavimo ir persidengimo su anksčiau numatytomis veiklomis.

b) Siūlomų veiklų kokybė (40 taškų): 

Veiklų įgyvendinimo metodų kokybė ir tinkamumas;  darbo organizavimas, išteklių paskirstymas ir darbo grafiko planavimas; numatomų veiklų suderinamumas; projekto vykdymo ir rezultatų stebėjimo strategija; rizikų identifikavimas ir priemonės joms sušvelninti. 

c) Laukiami rezultatai, sklaida, pasiektų rezultatų tvarumas ir ilgalaikis poveikis (20 taškų): 

Kiek/kaip siūlomų veiklų laukiami rezultatai prisidės prie projekto tikslų pasiekimo? Ar yra šių rezultatų ilgalaikis poveikis tikslinėms grupėms ar/ir visuomenei? Ar numatytas aiškus, tikslingas ir tinkamas sklaidos planas, kuris užtikrins, kad rezultatai ir/ar išmoktos pamokos pasieks tikslines grupes ir/ar visuomenę?

d) Finansinio pasiūlymo ir planuojamų rezultatų santykio adekvatumas (10 taškų):

Siūlomų veiklų kaštų realistiškumas ir pagrįstumas. Prašomos sumos adekvatumas veiklų ir laukiamų rezultatų mastui ir tipui. Subalansuotas biudžeto paskirstymas, atsižvelgiant į partnerių vaidmenis ir atsakomybę (jei taikoma). Tinkamos valdymo ir koordinavimo išlaidos (jei taikoma).

7.       Kontaktinė informacija

Kvietimas teikti paraiškas, paraiškos forma ir susiję dokumentai patalpinti NVO Programos Lietuvoje tinklapyje: www.nvoprograma.lt. Dėl konsultacijų ar techninės pagalbos galite kreiptis į NVO Programos Operatorių el. paštu tomas.kubilius@nvoprograma.lt arba telefonu +370 5 2314 681.