Klausimai / atsakymai

Kas yra NVO Programa Lietuvoje?
Kur galima rasti Gaires pareiškėjams?
Ar mano organizacija yra tinkamas pareiškėjas?
Ką daryti, jei neturime pakankamos patirties?
Kaip galime įrodyti turimus pakankamus projektų valdymo ir ekspertinius gebėjimus teikiamo projekto srityje?
Ar mano organizacija atitinka nepriklausomumo nuo verslo kriterijų?
Kiek viena organizacija gali teikti paraiškų vieno kvietimo metu?
Kiek paramos galima tikėtis iš NVO Programos Lietuvoje?
Kokią dalį projekto išlaidų turi padengti pareiškėjas nuosavomis lėšomis bei kokią dalį sumos galima padengti savanorišku darbu?
Ar galime kitų rėmėjų/donorų lėšomis įnešti nuosavą indėlį į NVO Programos finansuojamą projektą?
Ar rengiant projektą turime atsižvelgti į tai, kada esame įregistruoti juridinių asmenų registre bei turėti patirties projektų vykdyme?
Ar rengdami projektą turime atsižvelgti į visus Gairių pareiškėjams Priedo Nr. 1 poveikių, rezultatų bei kriterijų rodiklius?
Ar rengiant projektą privalome atsižvelgti į visus Gairėse minimus bendruosius prioritetus?
Ar galiu iš paraiškos formų panaikinti pilku šriftu pateiktus paaiškinimus, siekiant sutaupyti vietos?
Gairėse pareiškėjams nurodoma, jog siekiant poveikio privaloma kuo labiau atsižvelgti į bendruosius Programos prioritetus, tad kuo skiriasi sąvokos tolerancija ir daugiakultūrinis supratimas?
Kaip rengiant Aplinkosaugos ir klimato kaitos paramos srities projektus įtraukti bendruosius prioritetus?
Kaip turėtume planuoti pinigų srautus projekte bei ar numatomas avansinis mokėjimas?
Ar galima iš projekto lėšų padengti savanorių kelionių į projekto vietą ir iš jos išlaidas, savanorių apgyvendinimo bei maitinimo išlaidas?
Ar galima nusimatyti išlaidų įrangos įsigijimui?
Kokios paslaugos įskaičiuojamos į 40 proc. perkamų paslaugų sumą?
Kur galėčiau rasti ketinimų bendradarbiauti projekte protokolo šabloną, kuris turi būti pasirašytas su projekto partneriu ir/ar asocijuotu partneriu?
Ar teikiant galutinę projekto paraišką turime pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, įskaitant ir pažymas DU pagrindimui?
Kaip turi būti pateikta projekto paraiška?
Kokia yra sprendimo neįtraukti koncepcijos į vystytinų koncepcijų sąrašą ir/ar neskirti projektui finansavimo apskundimo tvarka?