Mūsų partneriai

NVO Programa Lietuvoje įgyvendinama atsižvelgiant į Europos Tarybos, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros, Europos Komisijos, Transparency International parengtus dokumentus ir vykdomą veiklą.

 

EEE finansinių mechanizmų partneriai yra Norvegijos Helsinkio Komitetas, Europos Taryba, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra, Europos Komisija, bei Transparency International, užtikrinantys tinkamą ekspertinį palaikymą žmogaus teisių, demokratijos, teisės viršenybės, antikorupcijos ir pilietinės visuomenės klausimais.

Europos Taryba (ET) (angl. Council of Europe) yra tarpvyriausybinė organizacija, turinti 47 valstybes-nares, siekianti užtikrinti demokratijos ir žmogaus teisių apsaugą, remiantis Europos Žmogaus teisių konvencija. ETprisideda srityse, kur jos kompetencija bei teisiniai instrumentai yra ypatingai aktualūs bei suteikia pridėtinės vertės, kaip pavyzdžiui, teisės į teisingą teismą ir bendrai teisingumo užtikrinimo klausimais, kovojant su smurtu šeimoje bei smurtu lyties pagrindu, romų įtraukties skatinimo bei pilietinės visuomenės rėmimo klausimais. Daugiau apie partnerystę su ET skaitykite čia.

Transparency International (TI) yra pasaulinis tinklas, kuris įtraukia vyriausybes, pilietinę visuomenę ir verslą į kovą su korupcija ir propaguoja skaidrumą. Nuo 2011 yra EEE finansinių mechanizmų partneris, kuris analizuoja korupcijos riziką bei skaidrumo sistemas paramos gavėjų šalyse. Taip pat jie parengė įrankį, kuris padės valdyti korupcijos riziką Programose ir projektuose. Daugiau apie partnerystę su TI skaitykite čia.

Europos komisija (EK) (angl. European Commission) yra Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucija,  teikianti pasiūlymus teisėkūrai, įgyvendinanti politiką, užtikrinanti ES sutarčių laikymąsi bei kasdienį ES valdymą. EK artimai bendradarbiauja su EEE FM, siekiant užtikrinti, kad visos Programos atitinka Europos politinius tikslus ir ES politiką. Daugiau apie partnerystę su EK skaitykite čia.

Norvegijos Helsinkio Komitetas (NHK) (Norwegian Helsinki Committee)yra nevyriausybinė organizacija, kurios prioritetas yra pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimas. NHK atsakingas už Norvegijos pilietinės visuomenės informavimą apie NVO Programas bei kontaktų mezgimą/partnerystės vystymą tarp paramos gavėjų NVO ir Norvegijos NVO. Daugiau apie partnerystę su NHK skaitykite čia.

Svarbu pastebėti, kad NHK aktyviai bendradarbiauja su NVO Programa Lietuvoje – jau kovo 15 dieną Vilniuje vyks dvišalių santykių vystymo seminaras, kuriame Lietuvos NVO turės galimybę užmegzti potencialias partnerystes su Norvegijos NVO. (Seminaras taip pat apims ir Islandijos bei Liechtenšteino NVO, atsižvelgiant į šių nedidelių šalių NVO sektoriaus pajėgumus.)

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) (angl. Fundamental Rights Agency) yra specializuota ES agentūra, įsteigta teikti ekspertinius patarimus žmogaus teisių klausimais ES ir valstybių-narių institucijoms bei padėti užtikrinti, kad ES gyvenančių žmonių pagrindinės teisės būtų apgintos. Atitinkamai FRA ekspertinės žinios yra puikus šaltinis NVO Programoms, o Programų Operatoriai skatinami bendradarbiauti su agentūra.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas turi ilgalaikę bendradarbiavimo patirtį su FRA – nuo 2010 metų yra Pagrindinių teisių platformos (Fundamental Rights Platform), įsteigtos prie FRA, narys, ir nuo 2010 rengia FRA susitikimus su Lietuvos pilietine visuomene bei pateikia nuomonę dėl žmogaus teisių situacijos Lietuvoje.