Programos operatorius

2012 metų gruodį Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje operatoriumi  tapo Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas kartu su partneriu „OSFL projektai“.
 

Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas (ŽTSI) – 2003-iais įsteigta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves.
  
ŽTSI veiklos tikslai:

- stebėti žmogaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje;
- ugdyti pilietinės visuomenės gebėjimus stebėti ir veikti valstybinę žmogaus teisių politiką bei praktiką;
- informuoti visuomenę apie žmogaus teisių pažeidimus ir galimybes apginti savo pažeistas teises; 
- atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus; 
- skatinti valdžios institucijas tobulinti teisės aktus atsižvelgiant į žmogaus teisių apsaugos standartus.
 
ŽTSI vykdo kasdienę valstybės institucijų veiklos stebėseną, viešai reaguoja į esamus ar potencialius žmogaus teisių pažeidimus, vykdo tyrimus, rengia išvadas ir rekomendacijas nacionalinėms bei tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, inicijuoja strategines bylas, rengia ir pristato alternatyvias ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių institucijoms, vykdo sąmoningumo kėlimo ir advokacijos kampanijas.  

ŽTSI yra narys: ES Pagrindinių Teisių Platformos (Fundamental Rights Platform, įsteigtos prie Pagrindinių Teisių Agentūros), UNITED for Intercultural Action (vienijančios virš 500 Europos NVO, kovojančių su rasizmu), EUROCHILD (europinio tinklo vaikų ir jaunimo gyvenimo kokybės pagerinimui), JUSTICIA tinklo (skatinančio ES standartų laikymąsi procesinių teisių bei aukų teisių srityje), Pilietinio Solidarumo Platformos (Civic Solidarity Platform, siekiančios žmogaus teisių padėties Europoje, Eurazijoje ir JAV pagerinimo). ŽTSI valdyba ir personalas buvo ir yra įvairių nacionalinių ir taprtautinių žmogaus teisių organų , tokių kaip JT Vaiko teisių komitetas, Nacionaliniė teisėjų atrankos komisija, Nacionalinė prokurorų atrankos komisija, nariai bei ekspertai Europos Taryboje, ESBO ir kt. 


"OSFL projektai" (OSFLP)
 yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. 

OSFLP veiklos tikslai:

- inicijuoti projektus bei programas remiančias pelno nesiekiančių organizacijų plėtrą bei veiklą Lietuvoje;

- rengti mokymus, seminarus, konferencijas, organizuoti forumus bei kitus viešus renginius, teikti informaciją, konsultacijas ir kitokią techninę bei materialinę pagalbą pelno nesiekiančioms organizacijoms;

- teikti pelno nesiekiančių organizacijų sektoriui specializuotas finansines, teisines, informacines bei verslo konsultavimo paslaugas;

- stebėti ir remti teisinės aplinkos pokyčius, turinčius įtaką pelno nesiekiančių organizacijų veiklai, rinkti ir teikti informaciją apie šiuos pokyčius;

- padėti pelno nesiekiančių organizacijų, viešajam sektoriui bei visuomenei perimti Europos ir pasaulio kultūrines, mokslines ir pilietines tradicijas;

- padėti pelno nesiekiančių organizacijų, viešajam sektoriui bei visuomenei integruotis į pasaulio kultūros, mokslo, švietimo ir visuomeninį gyvenimą.