Apie mus

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos tikslas - sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių.

 
NVO Programa Lietuvoje nukreipta į žmogaus teises, pilietinio aktyvumo skatinimą ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų vystymą. NVO Programos Lietuvoje paramos suma, kuri turi būti panaudota vėliausiai iki 2016 metų balandžio mėnesio – 5,5 milijonai eurų. Maksimali parama projektams – 90% projektų vertės. Pirmasis kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2013 m. kovo 18 dieną. Antrasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas š. m. sausio 20 d.
 
NVO Programos Lietuvoje paramos sritys:
 
1. Demokratija ir geras valdymas – apimant demokratinių vertybių įtvirtinimą, dalyvaujamąją demokratiją ir aktyvų pilietiškumą, gerą valdymą, informacijos prieinamumą bei skaidrumą.
 
2. Žmogaus teisės – apimant pilietinių ir politinių teisių skatinimą ir apsaugą bei kovą su diskriminacija visais pagrindais (etninės kilmės, religijos, lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo, ir kitais). 

3. Pažeidžiamos grupės – paramos sritis apims gerovės ir bazinių socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, kur tokios paslaugos be paramos nebūtų teikiamos ar nėra pakankamai teikiamos valstybės institucijų; taip pat bus stiprinamos naryste pagrįstos NVO, atstovaujančios pažeidžiamas grupes. Šios Programos rėmuose pažeidžiamomis grupėmis bus laikomi rizikos grupės vaikai ir jaunimas, ŽIV/AIDS paveikti žmonės, neįgalūs ir/ar psichikos sutrikimų turintys vaikai bei jų šeimos, prekybos žmonėmis  aukos, smurto šeimoje aukos ir/ar smurto lyties pagrindu aukos.
 
Papildoma paramos sritis:
 
4. Aplinkosauga ir klimato kaita – šioje paramos srityje bus skatinamas NVO aktyvumas siekiant tolydžios plėtros ir aplinkosaugos tikslų.
 
Vykdant Programą bus siekiama kovoti su rasizmu ir ksenofobija, homofobija, antisemitizmu, romų diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu, smurtu šeimoje (apimant smurtą lyties pagrindu), prekyba žmonėmis, skatinti pagarbą ir daugiakultūrinį supratimą.
 
NVO Programa Lietuvoje siekiamas ilgalaikis poveikis bei planuojami konkretūs pasiekimai:

Poveikis  Nr.1: SUSTIPRINTAS AKTYVUS PILIETIŠKUMAS

1 rezultatas: Paskatinta savanorystė

2 rezultatas: Vietinės bendruomenės sutelktos aktyviam pilietiškumui ir sustiprintas jų dalyvavimas  viešosios politikos sprendimų priėmime

Poveikis Nr.2: IŠAUGĘS  NVO ĮSITRAUKIMAS Į POLITIKOS FORMAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESUS VIETINIU, REGIONINIU IR NACIONALINIU LYGMENIMIS

1 rezultatas: Nevyriausybinėms organizacijoms  surengti advokacijos mokymai

2 rezultatas: NVO įsitraukimas į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus, susijusius su žmogaus teisėmis, įskaitant neapykantos kurstymą, rasizmą ir ksenofobiją, homofobiją, anti-semitizmą, daugiakultūrinį supratimą, romų įtrauktį, lyčių lygybę and smurtą artimoje aplinkoje

Poveikis Nr.3: DEMOKRATIJOS VERTYBIŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ SKLAIDA

1 rezultatas: Surengtos žmogaus teisių sąmoningumo kėlimo kampanijos, įskaitant antisemitizmo, ksenofobijos, homofobijos ir rasizmo tematika, specialų dėmesį skiriant neapykantos kurstymui

2 rezultatas: Sukurtos NVO/Žiniasklaidos partnerystės žmogaus teisių ir aplinkosaugos srityse

3 rezultatas: Sustiprintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas kuriant demokratiją ir ginant žmogaus teises Baltarusijoje

Poveikis Nr. 4: IŠVYSTYTAS NVO ADVOKACIJOS IR PILIETINĖS KONTROLĖS VAIDMUO

1 rezultatas: Surengtos advokacijos kritiniais žmogaus teisių klausimais, įskaitant psichinę negalią, ir apimant ypatingai stigmatizuojamas grupes, pvz. romus, LGBT

2 rezultatas: Surengti mokymai pilietinei visuomenei apie pilietinės kontrolės ir stebėsenos veiklas, bei apie teisinę advokaciją, įskaitant alternatyvias ataskaitas ir strategines bylas

3 rezultatas: NVO įtaka teisėkūros/politinėms iniciatyvoms, įskaitant lyčių lygybės, romų integracijos, LGBT, aplinkosaugos, NVO teisinės/fiskalinės aplinkos reglamentavimo klausimais

Poveikis Nr.5: SUSTIPRINTI DRAUGE DIRBANČIŲ NVO TINKLAI IR KOALICIJOS

1 rezultatas: Surengti koalicijų kūrimo mokymai, įtraukiantys mažas/neformalias NVO ir vietines NVO

2 rezultatas: Išvystytos žmogaus teisių NVO koalicijos bei tinklai, apimant ir aplinkosaugos NVO, bei sustiprinta jų tvari plėtra

Poveikis Nr.6: SUSTIPRINTI NVO GEBĖJIMAI IR SUKURTA PALANKI APLINKA NVO SEKTORIUI

1 rezultatas: Sukurti NVO atskaitomybės ir skaidrumo standartai bei surengti NVO mokymai

2 rezultatas: Surengti NVO gebėjimų stiprinimo seminarai, įskaitant rezultatais pagrįsto valdymo tema

3 rezultatas: Viešosios politikos NVO sustiprintos per paramą administracinių gebėjimų stiprinimui, strateginiam programinės veiklos planavimui ir paramos šaltinių įvairinimui

4 rezultatas: Parengtas nacionalinis NVO sektoriaus stiprinimo planas (paremtas NVO sektoriaus tiriamąja studija, atlikta per iš anksto numatytą projektą)

5 rezultatas: Inicijuotos/patobulintos teisėkūros iniciatyvos, susijusios su teisinės ir fiskalinės NVO aplinkos reglamentavimu

Poveikis Nr.7: PAGERĖJĘS GERBŪVIO IR BAZINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS NUMATYTOMS TIKSLINĖMS GRUPĖMS

1 rezultatas: Savivaldybėse išvystytas kompleksinis pagalbos mechanizmas rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms, prekybos žmonėmis aukoms, smurto lyties pagrindu ir/ar smurto artimoje aplinkoje aukoms

2 rezultatasSavivaldybėse teikiamos bazinės paslaugos asmenims, paveiktiems ŽIV/AIDS (įskaitant intraveninių narkotikų vartotojus)

3 rezultatas: Savivaldybėse sukurtas bendruomeninių paslaugų teikimas vaikams su negalia, įskaitant psichikos/proto negalią, ir jų šeimoms

Poveikis Nr.8: PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ ĮGALINIMAS

1 rezultatas: Sustiprinta savivalda naryste pagrįstose NVO, atstovaujančiose asmenis su psichikos/proto negalia ar sutrikimais ir jų šeimas

2 rezultatas: NVO ir teismų bei teisėsaugos institucijų bendros žmogaus teisių sensitizacijos iniciatyvos, koncentruojantis į pažeidžiamas grupes

POVEIKIS DVIŠALIAMS SANTYKIAMS

Poveikis Nr.1: Sustiprintas bendradarbiavimas

1 tipo rezultatai: Bendradarbiavimo apimtys (projektų partnerystė tarp pilietinių visuomenių)

Poveikis Nr.2: Bendri rezultatai

2 tipo rezultatai: Bendri rezultatai (abu partneriai profesionaliai įsitraukę į planavimą ir įgyvendinimą, prisideda prie rezultatų pasiekimo)

Poveikis Nr.3: Daugiau žinių ir tarpusavio supratimo

3 tipo rezultatai: Žinios ir tarpusavio supratimas (straipsniai, paskelbti vienoje šalyje apie kitą šalį partnerę)